X
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۰۸:۴۹ ۲۴۸
طبقه بندی : مناقصه و مزایده
چچ
آگهی مزایده عمومی معادن ،پروانه ها و درخواستهای اکتشافی استان گیلان در سال 1400

آگهی مزایده عمومی معادن ،پروانه ها و درخواستهای اکتشافی استان گیلان در سال 1400

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در نظر دارد در اجرای ماده 10 قانون اصلاح قانون معادن، مواد 66 تا 87 آئین نامه اجرایی آن، اکتشاف و بهره برداری تعدادی از معادن و پروانه ها و درخواستهای اکتشافی استان شامل: 1) تعداد 8 فقره درخواست اکتشافی 2)تعداد 12 فقره پروانه اکتشاف 3) تعداد 21 فقره پروانه بهره برداری را از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارک الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir را به دارندگان توان فنی و مالی لازم واگذارنماید. متقاضیان محترم لازم است جهت شرکت در مزایده نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور و تهیه گواهی امضا الکترونیکی (توکن) از دفاتر منتخب پیشخوان دولت اقدام و به صورت الکترونیکی در مزایده شرکت نمایند.

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از روز شنبه مورخ 21/01/1400 به مدت 10 روز جهت کسب اطلاع و دریافت اسناد مزایده به سایت سازمان به آدرسgil.mimt.gov.ir مراجعه و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 31/01/ 1400 نسبت به اسکن و بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند. پیشنهادات واصله رأس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ04/02/1400 در جلسه کمیسیون مزایده مطرح و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .

**سازمان در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.**

اولویت: متوسط
No Cache
Generate time: 5.2011567751567
Query time: 4.3416886329651