جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان گیلان(آزمایشی)

نماد استان
   
 
  • اداره امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی

   اداره امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی

   رییس اداره: علیرضا رهبر

   تلفن: 33428083-013

   شرح وظایف اداره بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی

   · تهیه ،تدوین و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص سیاستها و خط مشی های مرتبط با برنامه های محیط زیست در بخش صنعت ، معدن و تجارت با توجه به مسایل زیست محیطی ذیربط استان

   · تهیه، تدوین و تکمیل اولویت ها و ضوابط و شاخص های توسعه پایدار صنعت، معدن و تجارت

   · مشارکت در تدوین و اصلاح قوانین، مقررات، ضوابط، دستورالعملها محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی مرتبط با بخش

   · بررسی و مطالعه لوایح، پروتکلها، مصوبات و دستورکارهای مرتبط محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی و تعیین تاثیرات آنها بر روند سیاستگذاری مرتبط با فعالیتهای این بخش

   · سیاستگذاری و نظارت بر روند اجرا و رفع مشکلات پروتکلها، کنوانسیونهای مرتبط با حوزه محیط زیست به منظور حفاظت از منافع بخش صنعت، معدن و تجارت

   · ساماندهی و هماهنگی فعالیتهای شوراها یا کمیته های مربوط به محیط زیست ، ایمنی ، بهداشت و انرژی در سطح وزارتخانه

   · ایجاد ارتباط مستمر با سازمانها و واحدهای تابعه به منظور هدایت مناسب برنامه های محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی محوله

   · شناسایی مشکلات و معضلات محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی واحدها و پیگیری رفع مشکلات مزبور از طریق منابع موجود

   · جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به محیط زیست، بهداشت ، ایمنی و انرژی بخش در جهت ایجاد بانک اطلاعات

   · فراهم آوردن بسترهای مناسب جهت برقراری ارتباط و همکاری نزدیکتر با دانشگاه بر اساس برنامه های تدوین شده و مصوب وزارتخانه

   · شناسایی و معرفی نیازهای پژوهشی، تحقیقاتی و تجهیزاتی بخش و اولویت بندی آنها

   · بررسی و شناسایی فرصتهای موجود جهت نیل به همکاریهای و حمایتهای بین المللی محیط زیستی

   · اتخاذ شیوه های مناسب و عملی به منظور هدایت و حل مشکلات در مواقع اضطراری

   · نظارت بر طراحی و استقرار نظام پایش و ارزیابی شاخصهای زیست محیطی و حمایت و هدایت لازم در جهت اجرای آن در زیربخشهای مرتبط

   · نظارت و هدایت نحوه ترویج سیستمهای استاندارد زیست محیطی ، ایمنی ، بهداشت و کیفیت مرتبط و متناسب

   · زمینه سازی و بستر سازی جهت افزایش مشارکت با سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی، بهداشت و ایمنی

   · سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور توسعه فن آوری های بهینه سازی در بخش

   · بررسی، پیشنهاد و پیگیری تصویب شاخص های بهره وری در زمینه های فنی و اقتصادی در سطح بخش

   · جمع آوری اطلاعات در سطح وزارتخانه به منظور ارائه گزارش های دوره ای از رعایت شاخص های بهره وری به مراجع قانونی

   · هدایت و راهبری انجام مطالعات جامع انرژی، استفاده بهینه از حاملها و توسعه سیستمهای بهینه مرتبط در بخش

   · ایجاد هماهنگی و درک واحد در زمینه مفهوم بهره وری بین سازمانها و واحدهای تابعه

   · ارتقای موثر سیستمهای کیفیت و بهره وری کاربردی از طریق تبادل اطلاعات و ایجاد سامانه مناسب

   · شناسایی عوامل و علل اتلاف انرژی و ساماندهی نهادهای تخصصی بهره وری در بخش

   · نظارت بر توسعه مدلهای بومی برنامه ریزی انرژی

   · ایجاد زیرساختها و شرایط لازم جهت توسعه انرژیهای نو

   · نظارت بر راهکارهای کاهش تلفات و بازیافت انرژی در بخش

   · سیاستگذاری و هدایت آموزشهای زیست محیطی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی وپیش بینی نیازهای آموزشی بخش در حوزه های مذکور و ارائه آن جهت درج در برنامه سالیانه آموزشی جهت اجرا

   · حمایت از نوآوری­ها به ویژه در زمینه توسعه فناوری های سازگار با محیط زیست

   · انجام اقدامات ستادی به منظور توسعه تحقیقات و فناوری برای بهبود بهره وری

   · تدوین ابزارهای تشویقی و تنبیهی در زمینه بهره وری در بخش و پیگیری تصویب و اجرای آنها

   · شنـاسایی قوانیـن و مقـررات بـازدارنده و پیش بـرنـده رشد بهـره وری انرژی در واحدهای اجرائی مرتبط

   · ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات با نهادهای ملی و بین المللی مرتبط با بهره وری و انرژی

   · هدایت و نظارت بر راهبردهای آموزش و اطلاع رسانی مرتبط با مصرف انرژی و بهره وری

   · انجام اقدامات ستادی به منظور توسعه تحقیقات و فناوری و امر پژوهش برای بهبود بهره وری

   · گرد آوری و تدوین مطالب مرتبط با محیط زیست ، بایمنی ، بهداشت و انرژی بخش صنعت، معدن و تجارت انتشار آنها به صورت مقالات،‌کتب یا نشریات یا خبرنامه های ادواری

   · مشارکت موثر درسمینارها،کارگاهها و نمایشگاههای مرتبط با محیط زیست ، ایمنی ، بهداشت و انرژی به منظور افزایش بهره وری نیروی انسانی مرتبط

   انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه

مجموع بازدیدها : 1,480,116
تعداد بازدید امروز : 153
آخرین به روزرسانی : 12:27  1398/02/28